Privacy Policy

Privacy Policy
Privacybeleid Avays B.V
http://www.avays.nl
Over ons privacybeleid
Karel Handel geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die
wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om
met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij
stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Karel Handel. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze
voorwaarden is 08/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de
geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over
u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en
onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw
gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de
door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze
contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons
privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)
opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk
zijn.
Deze privacy policy generator is opgezet om jou te helpen met het opstellen van een
eigen privacy policy voor jouw webwinkel of website. Aan de hand van jouw keuzes
binnen deze generator worden de teksten automatisch ingevuld voor je privacy policy. De
teksten zijn gecontroleerd en geschreven door een jurist, dit is echter geen vervanging
voor daadwerkelijk juridisch advies.
Wij proberen jou een zo'n goed en compleet mogelijk startpunt te geven voor het maken
van een privacy policy. Een complete wettelijke dekking kunnen wij helaas niet beloven,
niet elke webwinkel of website is immers het zelfde. Het is daarom belangrijk om te
weten dat het soms onverstandig kan zijn om een automatisch opgemaakt document één
op één over te nemen. Het kan dus voorkomen dat je zelf de nodige stappen moet zetten
om aan de wet te voldoen!
Webwinkelsoftware
CCV Shop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u
ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij
gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten
verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik
van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van
de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Webhosting en e-mail
MijnDomein
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel
kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn
geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te
voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
E-mail en mailinglijsten
Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij
gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor
uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader
daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden
inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke
termijnen is toegestaan.
Beoordelingen
Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het
is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL
delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw
gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Facturatie en boekhouden
FactuurSturen
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de
diensten van
FactuurSturen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met
betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van
verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
FactuurSturen is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk
behandelen. FactuurSturen gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden
dan hierboven beschreven.
Externe verkoopkanalen
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil
zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u
verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens
met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een
later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en
overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met
het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IPadres,
webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk
onderzoek
In voorkomende gevallen kan Karel Handel op grond van een wettelijke verplichting
worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk
onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te
delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw
klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst
te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een
vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor
zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen
toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene
bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons
worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze
rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw
gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen
wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde
verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde
gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde
manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de
verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie
waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt
dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn
aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben
op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten
uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of
kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door
andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een
dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door of in opdracht van Karel Handel. Als u bezwaar maakt zullen
wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw
bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens
die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of
profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat
dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op
met onze contactpersoon voor privacyzaken.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt
u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor
de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan
brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Avays B.V
Linnewever 22
2292JH Wateringen
Nederland
T (0031)085068481
E info@avays.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Z. Karakaya